VÅRE TJENESTER

Vi kan utføre flere ulike typer tjenester. Vi jobber med fjellrensk, rassikring, skredsikring, erosjonssikring, tunnelsikring og mindre betong arbeid.

Fjellrensk

Vi tilbyr spettrensk, spylerensk og vegetasjonsrensk.

  • SPETTRENSK: mannskap rensker løse steiner med spett fra lift eller tau. Vi har mange dyktige klatrere som utfører jobben i tau

  • SPYLERENSK: maskinrensk med traktor og spylevogn

  • VEGETASJONSRENSK: mannskap kutter ned og hindrer vegetasjon i terrenget


Bolting

Vi kan utføre bolting i varierende terreng med ulike mannskap og maskiner.

Vanlige arbeidsområder for oss er bolting fra lift eller tau. Vi har også utstyr til å utføre bolting ved bruk av lastebil eller Menzi Muck med boretårn.

Gjerder/barrierer

Våre ansatte har lang erfaring med ulike typer gjerder.

  • FANGGJERDE: brukes ved fare for nedfall av steiner, større steinblokker og løsmasser. Leveres med ulike styrker

  • FLOM- JORD- OG SNØSKREDGJERDE: brukes ved fare for jord- eller snøras


Nett

Vi monterer ulike typer nett som brukes for sikring mot mindre stein- og isnedfall langs veien.

Vi kan tilby ulike løsninger som f.eks. STEINSPRANGNETT, ISNETT og MACMATNETT.

Geoundersøkelser

Vi borer for ulike typer undersøkelser , som f. eks:

  • Total sondering, dreietrykksondering, bergkontrollboring, enkel sondering, kjerneboring, og lignende.

Vi tar også prøver som f. eks:

  • Naverboring med maskin, moreneprøvetaking, blokkprøvetaking, mm.