CODE OF CONDUCT

1.INNLEDNING
Norsk Bergsikring AS stiller høye krav til sin egen virksomhet, hvor sikkerhet har høyeste prioritet. Andre ledende kjerneverdier er: Kompetent, Omtenksom, Pålitelig og Engasjert. Selskapet tar ansvar for den påvirkningen selskapet har på miljøet, samfunnet og våre kunders virksomhet i et lengre perspektiv. Virksomheten skal drives på en profesjonell, sikker og miljøvennlig måte som oppfyller alle krav som stilles av gjeldende lover, bransjebestemmelser og avtaler. Norsk Bergsikring sin forretningsvirksomhet skal være preget av høy etisk og moralsk standard. Norsk Bergsikring etterstreber å være en ansvarstakende og utviklende arbeidsgiver.

Norsk Bergsikring stiller de samme høye kravene til våre leverandører og deres eventuelle underleverandører. I denne “Code of Conduct” beskrives de prinsippene som Norsk Bergsikring og våre eventuelle underleverandører skal etterleve. Brudd på “Code of Conduct” kan føre til at forretningssamarbeidet med den aktuelle underleverandøren avsluttes.

2.PRINSIPPER
2.1 Lover og etikk
Grunnkravet er at Norsk Bergsikring skal følge alle gjeldende lover og regler, inkludert sikkerhetskrav, miljølover, konkurranseregler, arbeidsrettslige lover, skattelover og andre lover og bestemmelser som danner rammene for vår virksomhet, og som er relevante for den enkelte medarbeiderens arbeidsoppgaver. Avvik fra dette aksepteres ikke.

I tillegg til å overholde lover og regler skal Norsk Bergsikring ta ansvar for å følge strenge krav til god etikk og forretningsmoral i all vår virksomhet og i alle relasjoner. Alle medarbeidere må ta et personlig ansvar, ikke bare for egne handlinger, men også føle ansvar for sin virksomhet.

2.2 Konkurransespørsmål
Norsk Bergsikring tillater ikke at konkurransen påvirkes eller ødelegges av gaver, bestikkelser, prissamarbeid, “kick-backs”, kartellvirksomhet eller misbruk av markedsdominans.

Våre ansatte må aldri benytte gaver, fordeler, bestikkelser, eller annen ulovlig kompensasjon i noen form i sin omgang med kunder, leverandører, myndigheter eller andre beslutningstakere i den hensikt å f.eks. motta eller beholde forretninger.

2.3 Gaver og andre fordeler i forretningsforhold
Våre ansatte skal ikke motta gaver eller andre fordeler fra leverandører som vil medføre lovbrudd, eller som kan påvirke medarbeiderens yrkesmessige omdømme.

2.4 Miljø
Norsk Bergsikring gjør sitt ytterste for å forebygge og stadig redusere den negative miljøpåvirkningen selskapets virksomhet kan ha.

2.5 Samfunnsansvar, bærekraft og menneskeretter
Arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar er viktig dersom vi skal kunne utføre samfunnsoppdragene våre i tråd med reguleringer og krav i samfunnet. Norsk Bergsikring AS skal i virksomheten sin holde en høg etisk standard, respektere menneskerettene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve til enhver tids gjeldende lover og regler.

Norsk Bergsikring har nulltoleranse for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og skal alltid jobbe for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette gjelder både oss selv, våre samarbeidspartnere og andre ledd i vår verdikjede. Vi forplikter oss til å holde den høyeste standard i forhold til menneskerettigheter. Norsk Bergsikring AS skal også i samsvar med plikter i åpenhetsloven gjøre aktsomhetsvurderinger av leverandører og andre forretningsforbindelser med hensyn til at de tar i vare grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Vi forplikter oss derfor til å overholde FN sine internasjonale regler for næringslivet. Rapporterings som følger av åpenhetsloven vil inkluderes i Norsk Bergsikring AS sin årsrapport som blir publisert på våre nettsider.

2.6 Arbeidsmiljø
Norsk Bergsikring AS skal arbeide bevisst og systematisk for et sikkert og godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt. Norsk Bergsikring AS skal aktivt gå inn for en stadig forbedring av arbeidsmiljøet og gjennomføre regelmessig oppfølging av arbeidsmiljøet.

2.7 Arbeidsgiveransvar
Norsk Bergsikring  skal respektere arbeidstakernes rett til å organisere seg i valgfri arbeidstakerorganisasjon og til å forhandle kollektivt.

Ansatte skal ikke diskrimineres på grunn av alder, rase, kjønn, religion, seksuell legning, funksjonshemming, politisk ståsted eller etnisk tilhørighet.

2.8 Retningslinjer hos våre kunder
Når våre medarbeidere har et nært samarbeid med kunder, og f.eks. arbeider på kundens område eller i kundens IT-system, er det svært viktig at kundens sikkerhetsbestemmelser, arbeidskodeks og andre retningslinjer følges.

2.9 Konfidensiell informasjon
Om Norsk Bergsikring
I de tilfeller der våre medarbeidere eller medarbeidere hos underleverandører får tilgang til konfidensiell informasjon om selskapet, som for eksempel strategier, prosesser, systemer, avtaler, tjenester og annen forretningsvirksomhet, skal denne informasjonen beskyttes. Medarbeideren har ikke lov til å spre slik informasjon utenfor selskapet eller til andre ansatte som ikke har behov for informasjonen.

Om våre kunder
I de tilfeller hvor våre medarbeidere eller medarbeidere hos underleverandører får tilgang til konfidensiell informasjon hos våre kunder skal informasjonen beskyttes og ikke overlates til uvedkommende. Medarbeidere må ikke skaffe seg tilgang til, kopiere, reprodusere eller bruke kundens informasjon til annet enn å utføre avtalte tjenester hos kunden.
Kundens informasjon, inklusive bildemateriale, må ikke lagres på private datamaskiner eller andre medier som ikke tilhører oss eller kunden, såfremt ikke annet er avtalt med kunden.

3. GJENNOMFØRING
Norsk Bergsikring AS og eventuelle underleverandører skal sørge for at medarbeidere har lest, forstått og forpliktet seg til å følge prinsippene i vår “Code of Conduct”.

4. OPPFØLGING
Norsk Bergsikring AS skal følge opp “Code of Conduct” som en naturlig del av den løpende virksomheten og er ansvarlig for å følge opp etterlevelse hos våre eventuelle underleverandører. Medarbeidere oppfordres til å melde fra om overtredelser av gjeldende lover og regler eller av denne “Code of Conduct”.

Spørsmål eller varsling knyttet til brudd på denne code of conduct skal sendes til driftsleder Alicja Ask på epost alicja@norskbergsikring.no. Spørsmål til åpenhetsloven eller ønske om informasjon vedrørende informasjonsplikten kan rettes samme sted.

Alle ansatte kvitterer for at de har lest og forstått vår code of conduct. Alle forretningsforbindelser med høy risiko skal få tilsendt denne code of conduct og må kvittere for at de forplikter seg til å følge vår standard. Dersom vi blir kjent med faktiske uønskede hendelser vil selskapet undersøke videre og følge opp med relevante tiltak for å påvirke leverandøren i rett retning. For leverandører med lav risiko skal det gjøres en fornyet vurdering av samarbeidet dersom vi blir gjort kjent med forhold som tilsier en nye vurdering og foruten om dette jevnlig gjennomgang av alle leverandører.

5. KONTAKINFORMASJON

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontakt: Norsk Bergsikring AS

Telefonnummer: 940 39 719

E-postadresse: post@norskbergsikring.no

Adresse: Stongfjordvegen 577, 6984 Stongfjorden